نحوه کار با این سایت نیز دقیقا مثل سایت Moon Bitcoin میباشد